Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy w związku z korzystaniem z usług firmy  z siedzibą w Lubowidzu, jak również w przypadku innego kontaktu z KABANEK Sp. z o.o.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1/ Janina Potorska , zamieszkała w Lubowidzu, Osówka 85 A, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810 i 2/ Robert Potorski , zamieszkały w Lubowidzu, Osówka 85 A,, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. W sprawie danych kontaktowych może Pani/ Pan skontaktować się z KABANEK Sp. z o.o. w następujący sposób:
  – listownie na adres KABANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, 09-304 Lubowidz
  – mailowo pod adresem potorscykabanek@gmail.com
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  – zawarcie i wykonanie umowy, której Pani/ Pan są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Panem/Panią w powyższym zakresie ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO).
  – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na KABANEK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  – ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w poniżej wskazanych celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KABANEK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO):
  marketing bezpośredni produktów i usług KABANEK Sp. z o.o.
  poprawa jakości sprzedawanych przez KKABANEK Sp. z o.o. towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
  wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
  zarządzanie aktywnością na stronach internetowych KABANEK Sp. z o.o. poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
  obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
  wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
  ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;
  tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez KABANEK Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Jeżeli wyrazi Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO). Treść zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest to warunek zawarcia umowy. Jeżeli przepisy prawa wymagają określonych danych, to KABANEK Sp. z o.o. może wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 4), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
  podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe;
  organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
 8. Dane osobowe KABANEK Sp. z o.o. przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
  Jeżeli KABANEK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje dane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego.
 9. W celach opisanych w pkt. 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, KABANEK Sp. z o.o. będzie dokonywać profilowania Pana/Pani danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 10. Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez KABANEK Sp. z o.o. to przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  prawo dostępu do danych osobowych
  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  prawo do żądania usunięcia danych osobowych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  w przypadku, gdy Pan/Pani udzielili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  w dowolnym momencie może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie KABANEK Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. KABANEK Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/ Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu KABANEK Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać Pana/ Pani danych do takich celów.
 11. Jeżeli Pana/Pani dane zostały przekazane KABANEK Sp. z o.o. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy w związku z korzystaniem z usług firmy KABANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubowidzu, jak również w przypadku innego kontaktu z KABANEK Sp. z o.o.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1/ Janina Potorska , zamieszkała w Lubowidzu, Osówka 85 A, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810 i 2/ Robert Potorski , zamieszkały w Lubowidzu, Osówka 85 A,, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „KABANEK Sp. z o.o.” z siedzibą w w Lubowidzu, Osówka 84, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 5110292348 REGON 366623810, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. W sprawie danych kontaktowych może Pani/ Pan skontaktować się z KABANEK Sp. z o.o. w następujący sposób:
  – listownie na adres KABANEK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubowidzu, Osówka 84, 09-304 Lubowidz
  – mailowo pod adresem potorscykabanek@gmail.com
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  – zawarcie i wykonanie umowy, której Pani/ Pan są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Panem/Panią w powyższym zakresie ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO).
  – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na KABANEK Sp. z o.o.. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  – ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w poniżej wskazanych celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KABANEK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO):
  marketing bezpośredni produktów i usług KABANEK Sp. z o.o.
  poprawa jakości sprzedawanych przez KKABANEK Sp. z o.o. towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
  wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
  zarządzanie aktywnością na stronach internetowych KABANEK Sp. z o.o. poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
  obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
  wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
  ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu;
  tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez KABANEK Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Jeżeli wyrazi Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO). Treść zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest to warunek zawarcia umowy. Jeżeli przepisy prawa wymagają określonych danych, to KABANEK Sp. z o.o. może wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 4), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
  podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe;
  organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
 8. Dane osobowe KABANEK Sp. z o.o. przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
  Jeżeli KABANEK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje dane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego.
 9. W celach opisanych w pkt. 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, KABANEK Sp. z o.o. będzie dokonywać profilowania Pana/Pani danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 10. Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez KABANEK Sp. z o.o. to przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  prawo dostępu do danych osobowych
  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  prawo do żądania usunięcia danych osobowych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  w przypadku, gdy Pan/Pani udzielili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  w dowolnym momencie może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie KABANEK Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. KABANEK Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/ Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu KABANEK Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać Pana/ Pani danych do takich celów.
 11. Jeżeli Pana/Pani dane zostały przekazane KABANEK Sp. z o.o. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. KABANEK Sp. z o.o.